کاری جدید و عجیب ! نگاهی کاملا منفعت طلبانه و مادی و بازاری، به مزایای خودشناسی و خداشناسی، کشتن هویت دروغین(Ego) و روشن شدن به حقیقت(Enlightenment) !!!


چکیده
بیایید یک بار هم که شده بصورت بازاری و کاملا مادی، به مزیتهای روشن شدن به حقیقت این جهان و خودشناسی نگاه کنیم ! مزایایی که هیچ چیز دیگری نمیتواند مشابه آنرا تامین کند !

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی