افشای حقایق هرگز منتشر نشده (بر اساس تجربه مستقیم درونی) در رابطه با مکر خدا، چرا خدا بهترین مکر کنندگان است و شیوه پیاده سازی این مکر بر سر افراد چگونه است ؟!


چکیده
در این فایل خواهید شنید که چرا خدا بهترین مکر کنندگان است و افراد چطور اسیر مکر خدا میشوند ؟!

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی