حفاظت شده: آموزش فرآیند RSC قدرت نامحدود(Reality Signal Connection)، اتصال هوشیاری به سیگنال واقعیت های موازی مختلف در فضای زمان-مکان، چطور با وصل کردن هوشیاری خود به سیگنالهای دلخواه، رویدادهای مورد نظر را وارد زندگی خود کنید ؟

تعداد صفحه A4
31
تومان 15,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز داردعده زیادی سوال کرده بودند که آیا فرآیند کاملا ساختار یافته و دقیقی وجود دارد که باعث شود خواسته، آرزو یا رویدادی خاص را وارد زندگی خود کنیم ؟ این مقاله اختصاصی کمیاب و منحصر به فرد که برای اولین بار توسط قدرت نامحدود ارائه میشود، دقیقا به همین موضوع اختصاص دارد.

شما قویترین فرستنده و گیرنده موجود در تمام آفرینش هستید که رویدادهای وارد شده به زندگی خود را رقم میزنید و باعث میشوید. این مقاله اختصاص دارد به این موضوع که چطور میتوانید با استفاده از فرآیند اختصاصی RSC قدرت نامحدود، که یک فرآیند کاملا ساختار یافته 8 مرحله ای و دقیق است، رویداد مورد نظرتان را وارد زندگی خود کنید. ممکن است بخواهید یک رابطه عشقی با ویژگیهای کاملا خاص داشته باشید، ممکن است بخواهید موفقیت مالی را برای خود رقم بزنید، در هر صورت تفاوتی نمیکند. RSC یا Reality Signal Connection به شما کمک میکند که پس از انجام یک فرآیند ساختار یافته و مشخص روی کاغذ، به یک رویداد یا خواسته دلخواه در فضای زمان-مکان اتصال یافته و باعث رخ دادن آن در زندگی خود شوید. اصلا تفاوتی نمیکند که خواسته شما چقدر خاص و نادر است زیرا با اتصال به سیگنال وقوع آن در فضای مکان-زمان آفرینش، شما میتوانید آنرا بر اساس اصول فیزیک کوانتوم، کاملا وارد پهنای زندگی خود کنید.