اثر گذاری هوشیاری انسان روی جهان فیزیکی و تبدیل آشفتگی به نظم در واقعیت کوانتومی رویدادهای زندگیتان، آیا میخواهید نظم و رویدادهای مثبت در زندگیتان را افزایش دهید ؟


چکیده
آیا در زندگی خود آشفتگی میبینید ؟ آیا زندگی شما شلوغ و آشفته شده است ؟ آیا رویدادهایی بد به شکل بی نظم در زندگی شما جریان دارند ؟ وقت آن است که یاد بگیرید در جهان کوانتومی، بی نظمی چگونه به نظم تبدیل میشود. و در این زمینه، به پروژه بسیار ارزشمند GCP یا همان Global Consciousness Project اشاره خواهیم کرد تا متوجه شوید چطور قصد مدام انسان میتواند بی نظمی را به نظم تبدیل کند.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%