چرا از دیگران میرنجید !؟ چطور هرگز از رفتار دیگران ناراحت نشوید ؟


چکیده
چه چیزهایی شما را ناراحت میکند ؟ چه نوع رفتارهایی شما را میرنجاند ؟ ریشه ناراحت شدن های شما از دیگران کجاست ؟


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی