اهمیت هوشیاری به صدای درونی و بیرونی، هر لحظه به نحوه حرف زدن خود(چه از درون و با خود، چه با دیگران) دقت کنید، تا واقعیت موازی که در آن زندگی میکنید را تغییر دهید


چکیده
آیا به نوع گفتار و حرف زدن خود دقت دارید ؟ بلندی صدا، لحن صدا، زیر یا بم بودن، سرعت حرف زدن، ریتم و تمام ویژگیهای دیگر صدایتان، جهان شما و واقعیت موازی که در آن هستید را شکل میدهد.


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی