بهره بردن از فلسفه چند هزارساله Yin و Yang در مسیر رشد و ارتقای زندگی شما، از قدرت بی انتهای درگیر دوقطبی های این جهان در موضوعات مختلف شدن استفاده کنید !


چکیده

تا زمانیکه دو قطبی های Yin و Yang را در موضوعات مختلف، وارد زندگی خود نکنید، تعادل را تجربه نخواهید کرد.دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%