حفاظت شده: خطر بزرگ داشتن باورهای مثبت ! آنچه درباره باورهای مثبت به شما نگفته اند ولی شما را در سطح و جایی که اکنون هستید گیر انداخته است

30 دقیقه تومان 299,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۲۹۹,۰۰۰ اعتبار نیاز داردتقریبا همه جا درباره اهمیت باورها در مسیر رشد صحبت میشود و احتمالا خیلی جاها شنیده اید که باورهای محدود کننده مانع اصلی موفقیت شما هستند. اما چیزی که به شما گفته نشده است، آسیبهای بزرگی است که در باورهای مثبت نیز وجود دارد ! و تا زمانیکه به این آسیب ها نیز آگاه نشوید، رشد کامل و تمام جانبه را تجربه نخواهید کرد.

بازگشت به بخش مقالات صوتی