علت دلزدگی و خستگیهایتان، تکرار است ! نه یک تکرار معمولی و رایج، بلکه تکراری فراگیر و همه جانبه در تمام ابعاد زندگیتان !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 4 ثانیه

هستند کسانیکه از خستگی و از نفس افتادن در زندگیشان حرف میزنند. و آنچه درباره این حس خستگی باید بدانید، این است که ریشه خستگیهایتان، تکرار است. منظور، یک تکرار معمولی و رایج نیست، منظور تکراری عمیق و فراگیر است که تمام زندگیتان را فراگرفته !

تکرار، نفستان را بریده ! حواستان هست!؟

هر روز پس از بیدار شدن از خواب چه میکنید !؟ برای صبحانه معمولا چه میخورید ؟ معمولا چگونه سلام یا صبح بخیر میگویید !؟ معمولا سر چه مسائلی و چگونه دعوا میکنید ؟! اگر بخواهید به رستورانی بروید، معمولا کجا میروید و معمولا چه سفارش میدهید!؟ فعالیتهای اقتصادی و نحوه کسب در آمدتان معمولا چگونه است ؟ ساعت خوابتان معمولا چه ساعتی است !؟ معمولا تفریحاتتان چگونه است ؟ معمولا از چه کلمات و چه جملاتی بیشتر استفاده میکنید ؟! معمولا با چه لحنی صحبت میکنید !؟ معمولا با چه تیپ افرادی و چه کسانی میگردید !؟ معمولا چه احساسات یا افکاری را در وجود و ذهن خود حمل میکنید !؟

شما از تکرار خسته اید ! شما از اینکه دائم از دردهای خود یا از وضع افتضاح جامعه یا زندگیتان مینالید، خسته اید ! شما از اینکه کار جدیدی نمیکنید خسته اید ! شما از اینکه متفاوت با لحظات قبل زندگی نمیکنید خسته اید ! شما از اینکه یک جور زندگی میکنید و حتی یک جور صحبت میکنید خسته اید ! شما از دیدن هر روزه کلمات یک جوره خسته اید ! و تا زمانیکه این تکرارها را پایان ندهید، این خستگی نیز پایان نمیابد.

اگر به این تکرارها یا بسیاری تکرارهای ظریف و مشابه توجه کنید، و زندگیتان را به خوبی از صبح تا شب مورد بررسی و توجه قرار دهید، خواهید دید که تکرار، نفس شما را بریده، فقط حواستان نیست ! از کلماتی که به کار میبرید تا شغل و رابطه عشقی و حتی نحوه راه رفتنتان را، تکراری بی پایان فراگرفته و همین تکرار باعث خستگی و حس دلزدگی ایست که نسبت به زندگیتان دارید. از آنجاییکه همه چیز در زندگی شما قابل پیش بینی و تکراری شده است(دقیقا مانند دیدن هزار باره یک فیلم تکراری)، همین موضوع زندگی شما را کاملا خسته کننده کرده. و آنچه شما و زندگیتان را دوباره زنده خواهد کرد، پایان یکباره همه این تکرار هاست. تکرار بس است ! وقت آن است که زندگی کنید ! زنده شوید !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع