کدام دسته احمق ترند !؟ دسته ای که به چیزهایی باور دارند که آنرا نمیبینند یا گروهی که فقط به چیزهایی باور دارند که آنها را ببینند ؟!


چکیده
خیلیها به اینکه فقط به چیزهایی که میبینند باور دارند، افتخار میکنند و کسانیکه باور به چیزهای دارند که آنها را نمیبینند، احمق مینامند. حقیقت چیست !؟


دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%