هیچکس هیچ چیزی درباره حقیقت قانون جذب یا قواعد متافیزیکی مشابه نمیداند، هرچند حقایق زیادی از نحوه استفاده از این قوانین روشن شده است

unl

چکیده
یک مشکل بسیار عمیق که پس از مدتی استفاده از قانون جذب و نتیجه گرفتن از آن رخ میدهد، این است که افراد متصور میشوند همه چیز را درباره آن قانون میدانند. و همین دانستن به مانع اصلی شما در استفاده از این قانون تبدیل میشود.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%