هیچکس هیچ چیزی درباره حقیقت قانون جذب یا قواعد متافیزیکی مشابه نمیداند، هرچند حقایق زیادی از نحوه استفاده از این قوانین روشن شده است


چکیده
یک مشکل بسیار عمیق که پس از مدتی استفاده از قانون جذب و نتیجه گرفتن از آن رخ میدهد، این است که افراد متصور میشوند همه چیز را درباره آن قانون میدانند. و همین دانستن به مانع اصلی شما در استفاده از این قانون تبدیل میشود.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی