سحر خیزی یا زود بیدار شدن از خواب، در برابر ظهر خیزی یا دیر بیدار شدن از خواب !!! آیا این دو ذاتا با هم تفاوتی دارند ؟ یا مهم همان تعداد ساعات خواب ماست ؟


چکیده
خیلیها این سوال را ارسال کرده اند که آیا زود بیدار شدن و سحر خیزی مزیتی در برابر دیر بیدار شدن از خواب دارد ؟ یا اینها همه فقط حرف است !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%