چرا چیزهای مختلف گران میشود ؟ چرا به نظر می آید که روز به روز، سخت تر قادرید آنچه میخواهید را خرید کنید یا بدست آورید !؟ راه حل پایان این چرخه چیست !؟


چکیده
آیا دقت کرده اید که چیزهای مختلف، چگونه روز به روز گران و گرانتر میشود و به نوعی دسترسی شما به آنها سخت تر میشود !؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی