آیا برای رشد حقیقی در زندگی، بهتر است روی یک یا چند زمینه محدود متمرکز شویم یا باید در مطالعات و آگاهی خود وسعت بیشتری داشته باشیم ؟


چکیده
خیلیها این سوال را در ذهن خود دارند که آیا متمرکز بودن روی یک سری از زمینه ها بهتر است یا وسعت داشتن در مهارتها ؟

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی