بدترین و پست ترین صفتی که در وجودمان میتواند باشد و مارا تماما در مسیر رشدمان متوقف کند چیست ؟ یک انسان رشد یافته کیست و چطور اورا تشخیص دهیم ؟


چکیده
این مقاله صوتی مهمترین ویژگی بازدارنده در مسیر موفقیت شما را مورد بحث قرار داده و به شما معیاری ارائه میکند که بتوانید سطح رشد خود یا فرد دیگر را متوجه شوید.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی
0%