آیا میتوانم در مهلت کم باقیمانده، برای تکمیل یک پروژه تجاری بزرگ یا آزمون علمی، باز هم موفق شوم ؟


چکیده

آیا میتوانم در زمان کم باقیمانده برای یک پروژه کاری پیچیده یا آزمون علمی، کماکان موفق شوم ؟
این سوال، یکی از پرسشهای رایجی است که بصورت مکرر به ما ارسال میشود. به همین علت این فایل صوتی برای شما آماده شده است.دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی