حفاظت شده: مرجع کامل ایجاد فراموشی، چگونه با استفاده از تکنیکهای هیپنوتیزم گفتاری، باعث ایجاد فراموشی(موقت، دائم) در دیگران شوید ؟

تعداد صفحه A4
12
تومان 1,000,000

چکیده

دسترسی ممنوع


دسترسی کامل به این مقاله به تومان ۱,۰۰۰,۰۰۰ اعتبار نیاز داردآیا میتوان از قدرت هیپنوتیزم گفتاری برای تولید فراموشی در دیگران استفاده کرد ؟
پاسخ مثبت است...
ممکن است بخواهید به دلایل مختلف، در دیگران فراموشی ایجاد کنید. مثلا یک خاطره دردناک یا یک مساله که میخواهید دیگر هرگز مطرح نشود، دلایل خوبی برای ایجاد فراموشی در خود یا دیگران است. در این مقاله یادمی گیرید که چطور میتوان فراموشی ایجاد کرد.
از این مقاله میتوان به عنوان یک مرجع پیشرفته و بسیار کامل به منظور ایجاد خلسه های هیپنوتیزمی فراموشی نام برد.