چطور با افراد صمیمی شوید ؟ ایجاد Rapport در علم NLP چگونه انجام میشود ؟


چکیده
در این فایل صوتی یاد میگیرید که چگونه با استفاده از تکنیک های Matching and Mirroring به ایجاد صمیمیت یا Rapport با افراد بپردازید و به سرعت با آنها دوست شوید.

دانـلـــود


بازگشت به بخش مقالات صوتی