1. قدرت بینهایت آسیب پذیری را دست کم نگیرید ! شاید وقت آن است که دست خود را در دهان تمساح بگذارید !


چقدر با در معرض خطر قراردادن خود ، راحتید ؟ چقدر میتوانید خود را در معرض آسیب پذیری قرار دهید ؟ چقدر میتوانید پس از بارها شکست عشقی ، مجددا با همان شور و حال وارد رابطه جدیدی شوید و همانند بار اول عاشقی کنید ؟!

آیا شخصیت بالایی برای خود قائلید ؟ بسیار خوب ! اما آیا حاضرید آنرا در مواقعی ، به خطر بیاندازید ؟

آیا قدرت اعتماد کردن به یک فرد غریبه ، بدون داشتن شناختی از او را دارید ؟ آیا میتوانید در بعضی موارد ، به انسانها برای بار هزارم اعتماد کنید و همه ی عواقب آنرا نیز به جان بخرید ؟

چقدر میتوانید خود را در معرض آسیب پذیری قرار دهید ؟ چقدر قادر هستید خود،آبروی خود ، دارایی و هر چیز دیگری را که به خودتان مربوط است را در معرض خطر و آسیب پذیری قرار دهید ؟ منطقی بودن ، در بسیاری از موارد فوق العاده است ! اما اگر قدرت آسیب پذیر بودن و پذیرفتن ریسک های احتمالی آنرا ندارید ، کامل نیستید ! در ادامه مطلب همراه شوید…

بیشتر بخوانید قدرت بینهایت آسیب پذیری را دست کم نگیرید ! شاید وقت آن است که دست خود را در دهان تمساح بگذارید !

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی