1. ترس از اعتماد به مردم، چطور به مردم اعتماد کنید ؟


شخصی در یکی از شهرهای ایتالیا وجود دارد که بیش از 5 سال است، بخاطر ترس عبور از خیابان، به یک روستا مهاجرت کرده تا هیچوقت از خیابانی عبور نکند. او در خانه خود زندگی میکند و برای اینکه عبور از خیابان را تجربه نکند، از خانه خود بیرون نمیاید.

علت مطرح کردن این مساله، این نیست که شما فکر کنید او یک دیوانه است ! بلکه او این کار را کرده است زیرا شاهد تصادف بسیار بسیار وحشتناک و غیر قابل پیش بینی دوستش، حین عبور از خیابان بوده است. به همین علت او نهایتا تصمیم گرفت که دیگر هیچگاه از خیابان عبور نکند.

ممکن است این مساله عجیب بنظر برسد اما این موضوع دقیقا چیزی است که برای افراد دارای ترس از اعتماد به دیگران رخ میدهد. آنها خیانت یا تجربه بدی را در زندگی خود یا دوستان خود میبینند و به همین علت تصمیم میگرند که هرگز به هیچ انسان دیگری اعتماد نکنند.

بیشتر بخوانید ترس از اعتماد به مردم، چطور به مردم اعتماد کنید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی