1. چه چیزی باعث خودخواه شدن افراد میشود ؟


افراد خودخواه، ضعیف هستند و توسط “ترس از دست دادن کنترل بر زندگی خود”، تسخیر شده اند. خودخواهی، یعنی در اولویت قرار دادن اهداف، نیازها و خواسته های خود، نسبت به شخص دیگر، حتی اگر او واقعا نیازمند باشد.

اما چه چیزی مردم را خودخواه میکند ؟
چرا برخیها به راحتی میبخشند و دست و دلبازند اما برخی دیگر هرگز دوست ندارند چیزی به دیگران بدهند ؟

آیا خودخواهی نتیجه عاشق خود بودن است ؟

بیشتر بخوانید چه چیزی باعث خودخواه شدن افراد میشود ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی