1. تقابل خوشبین بودن با واقع بین بودن ، کدامیک بهتر است ؟


آیا مثبت بین بودن و اینکه همه چیز را مثبت ببینید بهتر است یا اینکه واقع بین و منطقی باشید ؟
قبل از هرچیز باید بگوییم که مردم، به هردوی این نگرشها، بصورت افراطی پناه می آورند.

برخی افراد به شدت منفی باف میشوند، با این بهانه که واقع بین هستند. بعضی دیگر نیز به بهانه مثبت نگری، زندگی را از زاویه ای بسیار سطحی و غیر واقعی مینگرند.

هردوی این گروهها در اشتباه هستند زیرا واقعیت را آنطور که هست، نمیبینند.

بیشتر بخوانید تقابل خوشبین بودن با واقع بین بودن ، کدامیک بهتر است ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی