دیوانگی، خردمندانه ترین نوع زندگی است !


فکر میکنید چه کسانی خردمندانه ترین نوع زندگی کردن را دارند !؟

اوج خرد، در دیوانگی است…

در میان تمام انسانهایی که هر روز، در منطق، افکار منطقی و تحلیلهای خود اسیرند و ساعتها به فکر کردن با منطق دست و پا شکسته خود اسیر میشوند(بدون اینکه به محدودیتهای بی پایان منطق آگاه باشند)، دیوانه ها به یکباره جهشی از روی منطق میکنند و به عمق خرد دست میابند و عمق حقیقت را به یکباره میبینند.

اوج خرد و ذکاوت در این است که متوجه شوید تحلیلها و ساعتها فکر کردنی که سر موضوعات یا تصمیم گیری های مختلف خود صرف میکنید، فقط یک چرخه بی پایان هستند که شما را بارها دور خودتان میچرخانند و در نهایت دوباره به نقطه اول باز میگردانند!!! کسی که اوج محدودیت منطق را متوجه شود، دیگر در دام ساعتها فکر و تحلیل کردن برای زندگی و تک تک موضوعات نمی افتد و دیوانه وار، در شگفتی وجود در “همین لحظه” غرق میشود و منطق را برای همیشه کنار میگذارد ! دیوانگان خردمند ترین نوع زندگی را دارند زیرا تنها کسانی هستند که شگفتی زندگی و بودن در همین لحظه را فهمیده، و احمقانه و محدود کننده بودن منطق را متوجه شده اند. دیوانه وار زندگی کنید و هر آنچه فکر میکنیدرا رها کنید، اگر افکار و این صداهای ذهنی شما نباشند، خواهید فهمید که آفرینش، در بزرگترین جنون و دیوانگی ممکن، در همین لحظه، در جریان است ! یک شگفتی غیر قابل وصف که فقط دیوانگان به آن دست میابند !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع