زندگی مانند یک جادوگر، یا بصورت دقیق تر، زندگی به سبک قدرت نامحدود !

زمان لازم برای مطالعه : 56 ثانیه

دوست دارید بدانید زندگی به سبک قدرت نامحدود چگونه است !؟

زندگی مانند یک جادوگر ! شما ذاتا یک جادوگر هستید !!! اما هنوز نمیدانید…

آنچه قدرت نامحدود به شما آموزش میدهد، در حقیقت برای این است که بتوانید مانند یک جادوگر زندگی کنید و در اصل برای این است که متوجه شوید شما ذاتا یک جادوگر هستید که جادوگر بودن خود را از یاد برده است ! در حالیکه مردم عادی، بسیار غرق در جهان فیزیکی و نسبت به سختی ها بسیار واکنش پذیر هستند، قدرت نامحدود به شما آموزش میدهد که مانند یک جادوگر زندگی کنید. اما منظور از زندگی مانند یک جادوگر چیست !؟

زندگی مانند یک جادوگر، یعنی بستن کامل نگاه از جهان و رویدادهای بیرون، و بدست آوردن هر آنچه میخواهید از جهان درون ! زندگی مانند یک جادوگر، یعنی شما هر آنچه میخواهید بدست آورید را از درون، و از لایه های عمیق تر وجود خود، و بر اساس شناخت عمیق تر خود از قوانین جهان و حقیقتی که در این لحظه در آن هستید، بدست آورده و سپس آنرا در مقابل خود ظاهر نمایید. یک قدرت نامحدودی که از دید همه، کارهای او مانند کارهای یک جادوگر میماند، با چشم روی هم گذاشتنی، در تمام جهان اثر میگذارد و عمیقا این را فهمیده است که هر آنچه در زندگی و در مقابل چشمانش رخ میدهد، توسط درونش کنترل میشود. او حتی یک درصد هم به این موضوع شک ندارد ! اصلا به وجود جهانی در بیرون از خود باوری ندارد ! بلکه جهان درون را مقدم بر هر چیز دیگری میداند و دقیقا به همین علت است که مانند یک جادوگر زندگی میکند.

اگر یک لحظه عمق حقیقت این جهان به شما نمایش داده شود، برای همیشه دست از جهان بیرون میکشید زیرا متوجه میشوید که هر آنچه میخواهید، در درون شماست. و بدینگونه است که مانند یک جادوگر، آنچه میخواهید را از جهان غیر فیزیکی به جهان مادی و فیزیکی وارد میکنید. این، زندگی به سبک قدرت نامحدود، یا همان زندگی مانند یک جادوگر است !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%