مردم در این لحظه، بهترین چیزی که میتوانند باشند هستند و نمیتوانند جور دیگری باشند، پس از کارهای آنها دلخور نشوید !

consciousness-min
زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 30 ثانیه

قطعا بارها شده است که از دست دیگران رنجیده اید بطوریکه رفتار آنها واقعا برای شما غیر قابل درک به نظر میرسد. اما به راستی چرا مردم بعضا کارهایی با شما میکنند که اصلا قابل درک نیست !

مردم نمیتوانند جور دیگری باشند !

علت اینکه از رفتار دیگران مینالید یا اینکه دیگران را قضاوت کرده و از رفتار نامناسب آنها به شدت شوکه میشوید، این است که ذهن انسان ذاتا، به علت وجود تخیل و قدرت تصور، وقتی کار بدی را از کسی میبیند، به سرعت کارها و گزینه های جایگزین دیگری را، که فرد مذکور میتوانسته انجام دهد اما انجام نداده نیز متصور میشود. سپس با در کنار گذاشتن کارهای مطلوبی که فرد میتوانست انجام دهد با کار نامطلوبی که در حال حاضر انجام داده، یک جمع بندی و قضاوت کلی انجام میدهد مبنی بر اینکه فرد مذکور بسیار فرد بی شخصیت و بدی است. در این میان، حقیقتی عمیق تر از چشم شما پنهان مانده است که بد نیست به آن هم توجه کنید. زیرا توجه عمیق به آنچه گفته میشود، باعث خواهد شد که هرگز از دست دیگران ناراحت نشده و آنها را بیشتر درک کنید.

حقیقت این است که مردم در هر لحظه، نمیتوانند کار دیگری غیر از آنچه انجام میدهند را انجام دهند ! به همین علت دلخوری و ناراحتی شما از آنها کاملا بی مورد است. ممکن است با خواندن این جمله، بگویید خوب چه وضعش است اینطور که میگویید، همه چیز جبر میشود و انگار کسی اختیار ندارد و ما باید همه را همینطوری بپذیریم !

خیر ! منظور از آنچه گفته میشود، این است که یک فرد، با یک ژنتیک و محیط زندگی خاص، با شرایط زندگی خاص و اطرافیان خاص، با سطح هوشیاری و مطالعات خاص، تحصیلات مشخص، و…نهایتا نمیتواند فراتر از رشدی که تا این لحظه درون خود ایجاد کرده، رفتار کند. در واقع همه مردم در همه لحظات عمرشان، در حال انجام بهترین کار ممکن بر اساس وضعیت درونی خود و زندگیشان تا به این لحظه هستند. بله، هرچند قدرت اراده وجود دارد و فرد میتواند تغییراتی نیز ایجاد کند، اما باید آگاه شوید به هر حال، خیلیها در حال حاضر اراده ضعیفی دارند و تغییر نیز با توجه به مطالعات و رشد فعلی برایشان ذاتا سخت است(بد نیست دیگران را درک کنید) و رشد کافی را نیز نداشته اند، مهمتر از همه اینکه حتی دیگران، که متصورند قدرت اراده بالایی دارند و خودشان باعث وضعیت عالی فعلیشان هستند، از این غافلند که محیط و شرایط و …چقدر در رشد آنها موثر بوده است. وگرنه اگر همه چیز برای افرادی که نام آنها را بد مینامید واضح و مشخص بود و هوشیار بودند، مطمئن باشید آن افراد نیز کاری نمیکردند که ذاتا ناهوشیارانه است. در این مقاله قصد دفاع از دیگران و کارهایشان وجود ندارد، فقط کافیست بدانید چه بسا اگر شما نیز دقیقا، تکرار میشود، دقیقا، در وضعیت فلان دزد بودید، سرقت را انتخاب میکردید. اگر این موضوع را عمیقا متوجه شوید، دیگر به قضاوت دیگران نمینشینید و خود را اذیت نمیکنید، زیرا هر کسی در هر لحظه، در حال انجام بهترین کاری است که بر اساس وضعیت فعلی و میزان رشد فعلی اش، به ذهنش میرسد. بنابر این هیچ چیز در این لحظه، معیوب نیست ! ذهن خود را پاک کنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه)
0%