اهمیت اصلاح تعاریف و نگاههایی که در زندگیتان، به رنج و لذت دارید !

زمان لازم برای مطالعه : 1 دقیقه و 57 ثانیه

در نگاه ظاهری، رنج و لذت دو قطب متضاد در زندگی و هستی اند که انسانها معمولا در نگرشها یا رفتارهای روزمره خود، یکی را بهتر از دیگری میدانند و بیشتر غرق در یکی از آنها میشوند و متصور میشوند که با این کار، از قطب دیگر فرار کرده اند ! اما آیا این دو، دو قطب، واقعا متضاد باهم هستند ؟!

رنج و لذت، رابطه ای عمیق و در هم آمیخته با یکدیگر دارند و متضاد نیستند !

یکی از کارهای مشترکی که در اکثریت مقالات قدرت نامحدود، تاکنون انجام داده ایم و پس از این نیز انجام خواهیم داد، بیدار کردن شما از خواب و توهم است ! ما در مقالات متعدد، حقیقت پشت سرآب زندگی را به شما نمایش میدهیم و شما را آگاه میکنیم که چیزهای مختلف، آنطور که در ابتدا برای شما “به نظر میرسند” نیستند ! و در پشت ماجرا، حقیقتی متفاوت از آنچه که در ابتدا تصور میکنید، در جریان است ! یکی دیگر از این توهمات عمیق که همه گرفتارش بوده و هستند، نوع نگاه به موضوع رنج و لذت است !

فرار از رنج یا فرار از لذت، دو مسیر افراطی است که در نگرشهای عموم انسانها و حتی بزرگان، در طول تاریخ مشاهده شده و میشود. با نگاهی به عموم مردم، عده ای را خواهید یافت که در تمام زندگی خود، غالبا به دنبال فرار از رنج و حرکت به سوی لذتها هستند و رنج و غم و ناراحتی را دائما نقد و نکوهش میکنند، و عده زیاد دیگری نیز به نوعی به غم و رنج و سختی اعتیاد پیدا کرده و تمام نگرشها و حرفها و طرز نگاه غالب آنها به زندگی، دائما رنج و درد محور است و لذتها و خوشیها را منفور میدانند. و در این میان، خیلی ها در نگاه اول، به سرعت رنج و لذت را به عنوان دو قطب متضاد و روبروی هم میبینند، حال آنکه حقیقت این است که رابطه رنجها و لذتها با هم، بسیار نزدیک است. و شما زمانی رشد کرده اید که بتوانید رنجها را در دل لذتهای زندگی خود، و لذتها را در دل رنجهای زندگیتان ببینید !

شگفتا که در زندگی، چیزهایی که در نگاه اول دو قطب ظاهرا متضاد به نظر میرسند، در حقیقت هردو یک چیز واحد و در هم آمیخته هستند و به سمت هریک که میروید، به یکباره از سوی قطب ظاهرا متضاد اش سر در خواهید آورد. کسی که دائما دنبال لذت طلبی در زندگی است و رنج و سختی را کاملا نفی میکند، خیلی جاها سر از مشکلات بزرگتر در می آورد و کسی که دائما غمگین است و لذتها را منفور میداند، مجددا بلاهای بزرگتری برای خود و اطرافیانش خلق میکند ! در این میان، بسیار پر اهمیت است که تعادل میان رنج و لذت، در تمام نگرشها و ساختارهای ذهنی یک فرد و رفتارهایش حفظ شود، زیرا در غیر اینصورت انسان به سادگی حس خواهد کرد که فقط یکی از این قطبها ارزش دنبال کردن دارد(مثلا فقط به دنبال لذتها میرود، یا فقط مایوس و افسرده و رنج طلب میشود).

خیلی از لذتهای زندگی در رنجها نهفته است و خیلی از رنج ها در لذت هاست. شما باید تعاریف خود از رنج و لذت را تغییر دهید و نگاهتان به رنج و لذت را از حالت دو قطبی خارج کنید و آگاه شوید که اینها همواره در دل یکدیگر قرار دارند. اینطور نیست که لذت یک چیز باشد و رنج چیزی متضاد با آن. و وقتی این تغییر را در نگرشهای درونی خود ایجاد کنید، خواهید دید که خیلی اوقات چه بسا در ظاهر در حال رنج کشیدن باشید، اما عمیقا، در حال حرکت به وضعیت بهتر و حتی لذت قرار گیرید و خیلی جاهای دیگر نیز فقط در ظاهر در حال لذت بردن باشید و در عمق، در حال خلق رنجی بزرگتر برای خود ! این مقاله فقط تاکیدی مجدد برای این است که نه رنج و نه لذت، هیچکدام بهتر از دیگری نیستند ! و تحلیل اینکه کدامیک برای زندگی شما بهتر است، به این سادگی ها که فکر میکنید نیست ! زیرا رابطه عمق و تودرتو و تنگاتنگی دارند و مهم این است که بتوانید هریک را در دل دیگری ببینید و دیگر به این سادگی نگویید که رنج بد است یا لذت بد است !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%