شخصیت شناسی افراد با استفاده از بررسی فاصله بین خطوط آنها

زمان لازم برای مطالعه : 48 ثانیه

وقتی که شروع به نوشتن میکنیم،برخی افراد فضای زیادی را بین خطوط لحاظ میکنند حال آنکه افراد دیگری،فاصله کمی را تعیین مینمایند.فاصله زیاد بین خطوط،میتواند با تعداد خطوطی که در یک صفحه جا میشوند،آنالیز شود.بنابر این ، نویسنده ایی که تعداد زیادی خط را در یک صفحه جای میدهد،فاصله بین خطی کم را لحاظ کرده است.در ادامه مطلب همراه شوید تا به تفسیر این ویژگی بپردازیم :

گرافولوژی فاصله زیاد بین خطوط

افرادی که بین خطوط خود،فاصله زیادی را لحاظ میکنند،دارای اعتماد به نفس بوده و ممکن است دارای خصوصیات رقابت جویانه باشند.

اگر فاصله بین خطوط در تمام صفحه طوری رعایت شود که تا انتها تغییری نکرده باشد،نشان دهنده قابلیت های برنامه ریزی مناسب فرد است زیرا اگر فرد بخواهد از صفحه به خوبی استفاده کند و نوشته ی خوبی را تحویل دهد،باید این فاصله را یکسان نگه دارد.

گرافولوژی فاصله نزدیک بین خطوط

نویسنده هایی که فاصله کمی را بین خطوط لحاظ میکنند،معمولا از تنها شدن،ترس دارند.یا اینکه از ترک شدن توسط جامعه و دیگران،هراس دارند.ضمیر ناخودآگاه آنها سعی دارد تا با نزدیک نگه داشتن خطوط،نیاز آنها به صمیمیت را جبران نماید.

گرافولوژی فاصله معمولی بین خطوط

اگر چنین چیزی را دیدید،این مورد نشان دهنده این است که فرد دارای شخصیت متعادلی است.بعنوان مثال اگر فرض کنیم که فاصله بین خطوط نمایش دهنده نیاز فرد به صمیمیت است،با دیدن فاصله گذاری متعادل بین خطوط،میتوانید تشخیص دهید که نیاز فرد برای صمیمیت بصورت نرمال است.

گرافولوژی فاصله غیربرابر بین خطوط

خطوط با فاصله نابرابر نشان دهنده این است که فرد،دمدمی بوده و غیرقابل پیش بینی است.

نکته : مجددا تاکید میکنیم که برای تحلیل شخصیت افراد،همه ویژگیها را مد نظر قرار داده و به یک ویژگی بسنده نکنید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%