پایان نگرانی و رنج، هرچیزی را فقط و دقیقا همانطور که هست ببینید


نکته بسیار ساده ای که در این مقاله یاد خواهید گرفت، آنقدر موثر است که اگر فقط به آن عمل کنید، دیگر هیچ چیز ناراحت یا نگران کننده ای برای شما وجود نخواهد داشت.

هرچیزی را دقیقا و فقط همانطور که هست ببینید

  1. یکی از عزیزانتان فوت کرده است ؟
  2. رابطه شما تمام شده است ؟
  3. ناراحت و افسرده هستید ؟
  4. در یک آزمون مهم علمی شکست خورده اید ؟
  5. پول ندارید ؟
  6. به شما خیانت شده است ؟

در مثالهایی که گفتم، سعی کنید هرچیزی را فقط همانطور که هست ببینید. اگر واقعا یاد بگیرید که هرچیزی را، فقط همانطور که هست، و بدون افکار اضافی و یا تفسیرهایی که از تجارب گذشته یا چیزهایی که از جامعه یاد گرفته اید ببینید، غیر ممکن است بتوانید ناراحت یا نگران شوید.

مثلا وقتی کسی به شما خیانت میکند، این فقط به این معناست که او به شما خیانت کرده است. همین ! آیا میتوانید سلسله افکار قطار گونه خود را همینجا متوقف کنید و معناهای دیگری را به این مساله متصل نکنید !؟ اگر هرچیزی را فقط همانطور که هست ببینید، و حتی نام یا کلمه ای را نیز به آن نسبت ندهید و حتی به زبان نیاورید، خواهید دید همه چیز در اوج زیبایی خود جریان دارد.

در حقیقت تمام مشکل اینجاست که شما چیزها را، دقیقا همانطور که هستند نمیبینید و معمولا مجموعه ای قطار گونه، از افکار یا تفسیرها را نیز به آنها متصل میکنید. نکته جالب اینجاست که شما حتی چیزهایی که اکنون درحال خواندنش هستید را نیز همانطور که واقعا هستند، نمیخوانید ! اینها مجموعه ای از نقاط سیاه در صفحه ای سفیدند. اما خوب دقت کنید که چطور معلومات قبلی ذهنی را در آن دخیل کرده، و معنی هایی را از این نوشته ها استخراج میکنید و به این نقاط سیاه و خط خطی ها، به عنوان کلمات معنا دار به زبان فارسی، مینگرید !

از شما میخواهم به عکس این مقاله نگاه کرده، و آنرا فقط و دقیقا همانطور که هست ببینید. خوب دقت کنید که وقتی سعی دارید اینکار را کنید، چطور گویی ذهن با شما به جنگ می افتد و سعی دارد از درون شکل، مکعب استخراج کند و به آن عمق دهد. ذهن مدام درتلاش برای معنادهی و تفسیر آنچه میبیند، بر اساس اطلاعات قبلی خود است که این، باعث تمام رنجهاست.

اگر فقط همین را یاد بگیرید که هرچیزی را، فقط و دقیقا همانطور که هست ببینید، بعید است بتوانید نگران شوید یا استرس بگیرید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع