1. آیا کسانی که محاسبات ذهنی را سریع انجام میدهند ، نابغه اند ؟ چگونه میتوان به سرعت ، مجذور یک عدد دو رقمی را بدست آورد ؟


آیا کسانیکه محاسبات ذهنی سریع انجام میدهند، قابلیت های ذهنی خارق العاده ای دارند ؟

آیا میتوان توان ذهن را افزایش داد ؟

بیشتر بخوانید آیا کسانی که محاسبات ذهنی را سریع انجام میدهند ، نابغه اند ؟ چگونه میتوان به سرعت ، مجذور یک عدد دو رقمی را بدست آورد ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی