نا امنی های درونی یک مرد، خود را به شکل اغراق گونه در رفتار زن نشان میدهد


زنان در رابطه عشقی، به خوبی ریزترین نا امنی های درونی یک مرد را در رفتار “خودشان”، و به شکل اغراق آمیزی، بروز میدهند.

چیزی که یک مرد جذاب خوب میداند

ارتباط و بودن با زنان برای یک مرد، یک میدان کاملا روحی است. مردهایی که در ارتباط با زنها مهارت و استواری لازم را ندارند، نسبت به تک تک حرفها و رفتارهای زنی که با آن در رابطه هستند، به شدت واکنش پذیرند و با هر حرفی که از او بشنوند، متزلزل میشوند. حال آنکه یک مرد جذاب، هر چه که از طرف مقابل میشنود، ذره ای تردید در درونش ایجاد نمیشود. زیرا به خوبی آگاه است که تردید ها و مقاومت هایی که در زن وجود دارد، فقط شکل اغراق نمایی شده همان ناامنی های درونی و ضعف هایی است که در ذهن مرد وجود دارد.

زنی که در یک رابطه و نسبت به چیزهای مختلف، به شدت حس ترس دارد، فقط در حال نشان  دادن اغراق نمایی شده این است که مرد مقابلش، هنوز رگه هایی از ترس و نا امنی را در وجود خود دارد و هنوز انرژی مردانگی اش را به اوج خود نرسانده. در حقیقت نکته مهم درباره زنان این است که زمانیکه مرد واقعا قدرتمندی را در مقابل خود ببینند و در رابطه با او باشند، به خوبی همراه میشوند و به یکباره تمام اما و اگر و مقاومت های قبلیشان به صفر تبدیل میشود. این انرژی زنانه است که وقتی با یک مرد قدرتمند از نظر درونی و روحی مواجه میشود، این قابلیت همراه شوندگی بسیار خوب را فراهم میکند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع