هیچ لزومی به حاکم بودن قوانین منطقی برای رسیدن شما به خواسته تان وجود ندارد زیرا هستی، ذاتا بر اساس ظهور مستقیم و جادویی خواسته هاست

زمان لازم برای مطالعه : 56 ثانیه

تقریبا تمام مردم جامعه، به تفکر منطقی عادت کرده اند و حتی زمانیکه میخواهند به آرزوهایشان و به رسیدن به آنها فکر کنند، موانعی را که در حال حاضر و از نظر منطقی برایشان وجود دارد، میشمارند. حال آنکه اگر کمی هوشیارانه تر به “بودنتان در همین لحظه” و به شگفتی آفرینش نگاهی بیندازید، متوجه میشوید که همه چیز ذاتا خودش عجیب و جادویی است ! و هیچ لزومی هم ندارد منطق بر رسیدن شما به خواسته هایتان حاکم باشد ! مگر اینکه خودتان اینطور بخواهید !

مگر جادویی بزرگتر از بودن در همین لحظه وجود دارد !؟

برای یک لحظه عمیقا به این فکر کنید که زمانی اصلا نبودید و وجود نداشتید ! اما الان هستید !!! بله همانطور که میبینید، همین حقیقت ساده حضور داشتن و بودن شما، آنقدر جادویی و عجیب و غریب و دیمی و بی منطق هست که چیزی جادویی تر از آن وجود ندارد ! بنابر این برای کسانیکه به منظور رسیدن به خواسته هایشان، موانع منطقی موجود را برمیشمارند، باید یادآوری کرد که حتی اگر برای لحظاتی روی خودِ مفهوم “بودن در همین لحظه” فکر کنید، متوجه خواهید شد که ذاتا همین موضوع به اندازه کافی عجیب و شوکه کننده و دیمی و بی منطق هست، چه برسد به موضوعات دیگر ! بنابر این بسیار احمقانه است که حین تصویر سازی ذهنی یا جذب متافیزیکی، به دنبال منطقی بودن چیزهای مختلف باشید !

واقعا هیچ لزومی وجود ندارد که منطق، به شکلی که تصورش را دارید در رسیدن به خواسته هایتان، حاکم باشد. جهان آفرینش و خودِ موضوع هستی و بودن، بی منطق ترین چیزی است که بتوانید تصورش را کنید ! در حقیقت منطق یک ویژگی کوچک و خیلی محدود در جهان هستی است و فقط تا زمانی حاکم است که انتظار دارید باشد ! و زمانی که از تعلق به منطق آزاد شوید، کم کم خواهید دید که تجلی خواسته ها در آفرینش، ذاتا به شدت بی منطق و بصورت تجلی مستقیم و جادو گونه خواسته هاست !صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%