چرخه ای که زندگی دائما انجام میدهد را بشناسید و زین پس غافلگیر نشوید !


زندگی دائما شما را در آزمونهایی قرار میدهد و نقاط ضعف درونیتان را به شما نمایش میدهد. و تا زمانیکه این نقاط ضعف برطرف نشوند، زندگی شما دچار مشکلات واحدی خواهد شد. و این چیزی است که باید به آن توجه کنید.

آزمونها در زندگی

اگر از چیزی متنفر باشید، زندگی دائما همانرا سر راهتان خواهد گذاشت. اگر چیزی به شدت برایتان مهم شود و مانند یک کودک بخواهید همواره همان رخ دهد، دقیقا همان چیز رخ نخواهد داد و آرامش خود را از دست خواهید داد. اگر به شدت وابسته چیزی شوید و دل و وجود خود را به آن گره بزنید و یا مثلا به دارایی خاصی دل ببندید، آنرا از دست خواهید داد و آرامشتان دقیقا توسط همان از دست خواهد رفت. و انسانها معمولا یک عمر دائما و دائما همین کارها را میکنند و به همین علت هرگز رشد نمیکنند و به آرامش مطلق نمیرسند.

آنچه هستی و حیات از شما میخواهد این است که بصورت منظم از قید و بند هرچیزی رها باشید و آرامش مطلق و بی قید و شرط را در وجود خود پرورش دهید. زیرا این تنها حالتی از آرامش است که پایدار و ممکن است وگرنه اگر آرامش شما بخواهد به چیز خاصی بند باشد، هرگز از حس و انرژی منفی نجات نخواهید یافت و زندگی میخواهد دقیقا همین را به شما یاد دهد. زمانیکه یاد گرفتید آرامش بی قید و شرط داشته باشید، آن زمان است که خواهید دید میتوانید خالقی آگاه و هوشیار باشید و آنچه میخواهید را نیز رقم بزنید، زیرا دیگر واکنش پذیر و متاثر از رویدادهای بیرونی نیستید، بلکه از درون به ثبات رسیده اید.

در یک کلام آنچه شما به آن نیاز دارید قطع تمام تعلقات ذهنی و فکریتان از جهان بیرون، و بازگشت به درون است. به عبارتی باید هویت دروغین و بیرونی خود را بکشید و حتی اگر میخواهید در جهان مادی چیزی را به دست آورید و داشته باشید، باید آنرا از درون و با قدرتهای درونی خود خلق کنید، بدست آورید و نگهدارید. مردم آگاه نیستند که دست و پا زدن در جهان بیرون تلاشی ناکام است و آنچه نتیجه میدهد، بازگشت به درون و قدرتهای درونی شماست.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع