قدرت نیمکره راست مغز خود و دوستانتان را بسنجید

زمان لازم برای مطالعه : 12 ثانیه

شروع کنید به یافتن یک مرد در تصویر ! برای یافتن آن، چقدر زمان سپری کردید ؟

پاسخ در ادامه مطلب :

پاسخ تست :

اگر در زیر ۳ ثانیه او را یافتید،نیمکره راست شما قدرتمند است !

اگر در زمانی کمتر از ۱ دقیقه مرد را مشاهده کردید،قدرت نیمکره راست مغزتان نرمال است.

اگر بیش از ۱ دقیقه طول کشید که مرد را پیدا کنید ، نیمکره راست مغز شما ضعیف است.

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%