چطور در سختی های زندگی، استوارتر شوید ؟


سختی ها همواره در زندگی شما وجود خواهند داشت. حتی در مواقعی که همه چیز خوب است، ممکن است به یکباره رویدادی تلخ رخ داده و آرامش زندگی شما را تحت تاثیر خود قرار دهد. اما چگونه میتوان در گذر از سختی ها، ثبات بیشتری داشت ؟

قدرت، مقدس است

همانطور که گفتیم، در مسیر زندگی، بعضا با وجود اینکه همه چیز خوب است، به یکباره رویدادی غیر قابل پیش بینی رخ میدهد و زندگی شما را تحت تاثیر خود قرار میدهد. در اینصورت، چه چیزی میتواند آرامش شما را حفظ کرده و زندگی شما را کماکان استوار و با ثبات نگاه دارد ؟

پاسخ این سوال، علت تاسیس قدرت نامحدود است. اگر در مسیر زندگی، ثانیه به ثانیه خود را رشد دهید، هیچ طوفانی نخواهد توانست شما را از پای در آورد. منظور ما از رشد، یک رشد در تمام جهات است. رشد علمی، رشد اقتصادی، رشد در تعداد دوستانتان، رشد در باورها و ذهنیتی که به این جهان دارید و بصورت خلاصه رشد در همه ابعاد وجودی منظور ماست.

بعضا ممکن است در زندگی مشکلات بزرگی را تجربه کنید که شما را از پای در می آورند، اما یک جمله که سالها پیش آنرا خوانده اید، به یکباره شما را نجات میدهد. بله حتی یک جمله نیز بعضا شما را نجات خواهد داد.

بسیاری از افراد به قدرت نگاهی منفی دارند، با این وجود فراموش نکنید که در حقیقت، قدرت مقدس است. وقتی قدرت داشته باشید، نه تنها خود همواره حس خوبی خواهید داشت، بلکه میتوانید به کسانیکه عاشقشان هستید و همه جهان اطراف نیز حس خوب بدهید. فراموش نکنید که فقر و ضعف زندگی افراد بسیاری را تخریب میکند(هرچند برای برخی ها نیز میتواند انگیزه رشد باشد).

بنابر این بصورت خلاصه کافیست :

بدون توجه به اینکه اکنون به آنچه میخواهید رسیده اید یا خیر، بدون توجه به اینکه اکنون حس خوبی دارید یا خیر، مدام خود را در همه ابعاد رشد دهید زیرا رشد، هدف خلقت شماست…صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع