بازگرداندن آرامش به اعماق وجود یک زن به سبک قدرت نامحدود


سوال شده بود که وقتی همسرم آرامش خود را از دست میدهد باید چه کار کنم ؟
باید به شما بگویم که حضور در کنار یک زن که آرامش خود را از دست داده و میزان توان شما برای آرام کردن و عشق ورزیدن بی قید و شرط به او، مهمترین چیزی است که توان روحی، میزان رشد و قدرت حقیقی شما را نمایش میدهد. تا زمانیکه نتوانید فقط با حضور خود، آرامش حقیقی را به اعماق وجود یک زن برگردانید، هنوز رشد زیادی نیافته اید.درجه رشد شما مستقیما به این وابسته است که چقدر میتوانید به او آرامش دهید.

برقراری مجدد عشق و آرامش، به سبک قدرت نامحدود

آشفته کنار شما می آید و در اوج آشوب شروع به حرف زدن میکند. آتشفشان احساسات مختلف است ! چیزهایی او را رنجانده، نگران کرده یا باعث عصبانیتش شده و در برابر پیچیدگی جهان، حس ضعف میکند. شروع به حرف زدن میکند، و پهنای وسیعی از امواج احساسی را به سمت شما روانه میکند.

اما یک مرد، باید چگونه در چنین لحظاتی حاضر باشد ؟ چیزی که در ادامه به شما خواهم گفت، رفتار ایده آل یک مرد است که هر زنی را دوباره به اوج عشق و آرامش میرساند.

یک مرد حقیقی، وقتی با آشوبهای احساسی زنانه همسر و عشقش مواجه میشود، در تمام اوقات در اوج آرامش و صلابت قرار دارد. گویی حتی اگر تمام آشوبهای های احساسی جهان را نیز به ساحل آرامش او نازل کنند، کماکان همه بی اثر میشوند. او در اوج سکوت نشسته(نه سکوتی که از بیتفاوتی است، بلکه سکوتی که از قدرتی نامحدود و نگرشی فراتر نشات میگیرد) و به خوبی  و با همه وجود گوش میکند. آنقدر در این سکوت باقی می ماند و با همه وجود نظاره گر آشوبهای زنانه عشقش مینشیند که در یک لحظه، همسرش را نیز از این خواب آشفته بیدار کرده و او را متوجه چیزهای دیگری میکند. گویی در سکوتهای همراه با دقت مردانه اش، میخواهد چیزهایی را نشان دهد و بگوید، که از چشمهای زنانه و ریزبین همسرش دور مانده است.

کم کم این سکوت و آرامش مردانه در این شرایط حاد، برای زن نیز عجیب میشود و بالاخره به خود می آید تا به دنبال منبع اصلی این آرامش بگردد و کم کم متوجه میشود همین اکنون در حضور ساحل آرامش مطلق بوده است ! آرامشی که “فکر” میکرد، از دست رفته. این سکوت قدرتمند مردانه، تمام امواج احساسی زنانه را ساکن کرده و دریای آرامش همه جا را فرا میگیرد. گویی این سکوت تمام عظمت سختی ها را شکسته و بی ارزش کرده است و جز آرامش چیزی باقی نمانده است. کماکان کلمه ای حرف رد و بدل نمیشود، اما یک عشق بی قید و شرط در اوج بی نیازی، قدرت و صلابتی کاملا محسوس، حمایتی تمام عیار، قدردانی و نگاهی که عاشقانه و با دید یک شاهکار، به زن مینگرد و ارزش و دوست داشته شدنش تحت هر شرایطی(حتی اگر ناراحت باشد!) را دوباره به یاد او می آورد، همه چیز را تغییر میدهد….دوباره آرامش و عشق جریان میابد…(مقاله کامل جذابیت آقایان)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع