2. چطور دیگران را ببخشید ؟ چطور میتوان اشتباهات دیگران را به سادگی از یاد برد ؟


چطور میتوان کسی را بخشید ؟

قطعا برای شما پیش آمده که بخواهید کسی را ببخشید، اما چند ساعت بعد، تمام کارهای بدی که در حق شما کرده است را به یاد آورده و عصبانی شده اید.

حتی اگر باور داشته باشید که همه چیز را از یاد برده اید، خشم شما در درون ذخیره شده و بعدها باعث تولید حس بد در درون شما خواهد شد.

در این مقاله به بررسی این مساله خواهیم پرداخت که چطور میتوان به سادگی، کسی را بخشید.

بیشتر بخوانید چطور دیگران را ببخشید ؟ چطور میتوان اشتباهات دیگران را به سادگی از یاد برد ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی