1. شیطان های بیرونی که به جوامع و افراد تسلط دارند و زورگویی میکنند، فقط انعکاسی از وضعیت درونی و باورهای خود افراد هستند


این مقاله، ارتباط میان زورگویانی که در طول تاریخ و در جوامع وجود داشته و دارند را، با وضعیت درونی افراد نشان میدهد.

بیشتر بخوانید شیطان های بیرونی که به جوامع و افراد تسلط دارند و زورگویی میکنند، فقط انعکاسی از وضعیت درونی و باورهای خود افراد هستند

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی