ناهوشیاری چطور حصارها را به دور شما میکشد ؟ با تنها محدود کننده آشنا شوید


به ازای هر لحظه که بدون هوشیاری سپری میکنید، حصارهایی دور بینهایت وجود شما را احاطه میکنند و از آن میکاهند. آیا به حصارهای خود آگاهید ؟

هوشیار نبودن، ذاتا محدود کننده است

هر تک لحظه ای که بدون هوشیاری سپری میکنید، و هر کاری که ناخودآگاه، و طبق عادت انجام میدهید، محدودیتی جدید را در مسیر بینهایتی که ذاتا هستید و میتوانید باشید ایجاد میکند. حتی وقتی یک نفس را بدون هوشیاری به درون فرو میبرید یا وقتی که یک مکالمه یا حتی یک کلمه را بدون هوشیاری به کسی میگویید، شما در حال ایجاد محدودیت های جدید در حقیقت بینهایتی که میتوانستید برای خود بسازید هستید. وقتی بدون هوشیاری غذا میخورید، بدون هوشیاری حرف میزنید، بدون هوشیاری کار میکنید و بدون هوشیاری موجودی حساب خود را افزایش میدهید و… تماما در حال محصور کردن خود در مرزهای جدید تر هستید. مرزهایی که اگر نباشند، شما قادر به رسیدن مقادیری بسیار بیشتر از آن مرزها هستید، اما چون بعضا نا هوشیار میشوید، حس میکنید این مرزها انتهای چیزی هستند که میتوانید به آنها برسید.

هر آنچه در زندگی با آن مواجه میشوید، فقط یک محدود کننده جدید دیگر است. تنها بینهایت موجود در تمام زندگی شما، هوشیاری و ناظر مطلق بودن به همه چیز است. فقط زمانی در سرزمین بدون حصار خواهید بود که هوشیاریتان را گسترش داده و اجازه ندهید چیزی شما را محدود کند. و تنها محدود کننده، ناهوشیار بودن است.(مقاله اختصاصی کاملترین مرجع جذب و تاثیرگذاری متافیزیکی)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع