واکنش های خود به رویدادها و آدمهای منفی را کنترل کنید

زمان لازم برای مطالعه : 29 ثانیه

مهمتر از اینکه حقیقتا چقدر رشد یافته اید، این است که چه واکنشی به انرژیها، رویدادها و افراد منفی که در اطرافتان هستند دارید.

با انرژیهای منفی نجنگید

خیلی ها هستند که دائما ابراز میکنند که از افراد منفی متنفرند، از انرژی منفی متنفرند، از فقر متنفرند و از رفتارهای دیگران بیزارند. مساله مهمی که باید به آن توجه شود، این است که تنفر از یک چیز، راه حل موثری نیست و اتفاقا فقط باعث میشود که آن چیزها و آن افراد منفی، بیشتر در زندگی شما حضور یابند و چالشهای منفی بزرگ و بزرگتر شوند.

عادت خود به جنگیدن را پایان دهید. در برابر انرژی منفی، دائما واکنش نشان ندهید و دائما با آن نجنگید. کسانیکه دائما در حال جنگ با انرژیهای منفی هستند، دائما مقادیر بیشتری از آن را نیز خلق میکنند و دائما مشکلاتشان بیشتر و بیشتر میشود. به همه چیز و همه کس حتی به انرژی و افراد منفی عشق بورزید زیرا در غیر اینصورت، همان انرژیها و افراد منفی در زندگی شما اثر بزرگتری خلق خواهند کرد.

 صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع
0%