چرا افراد مختلف در خوابهای شما ظاهر میشوند ؟

زمان لازم برای مطالعه : 42 ثانیه

چرا افراد مختلف در خواب شما ظاهر میشوند ؟

تعبیرهای بسیار اشتباهی درباره خوابها در سطح جهان وجود دارند. اگر میخواهید علت اصلی دیدن افراد مختلف در خوابتان را بدانید، همه چیز را فراموش کنید و فقط این مقاله را مطالعه کنید.

نمادها و خواب

ضمیر ناخودآگاه شما، از خوابها به عنوان راهی برای برقراری ارتباط با ضمیر خودآگاه شما استفاده میکند. اگر اتفاق خاصی در صبح رخ دهد و شما نتوانید به خوبی در برابر آن واکنش نشان دهید، این مساله ممکن است به شکل کاملا متفاوتی به خواب شما کشیده شود.

مثلا اگر رییس شما، بر سر شما فریاد کشیده باشد و شما پاسخ او را نداده باشید، ممکن است در خواب ببینید که یک دوست بر سر شما فریاد میکشد اما شما ساکت هستید.

این بدین معناست که منظور ضمیر ناخودآگاه شما از افراد ظاهر شده در خوابتان، لزوما همان افراد نیستند. بلکه ضمیر ناخودآگاه، هر فرد را نماد یک یا چند ویژگی یا مورد خاص دانسته و از آنها برای بیان نمادین منظور خود استفاده میکند.

چگونه میتوان تعبیر یک خواب را فهمید ؟

بهترین راه این است که شما ارتباطی را میان آخرین رویدادهایی که در زندگی شما رخ داده اند، و خوابهایی که هر شب میبینید، بیابید تا زبان نمادین ضمیر ناخودآگاه خود را متوجه شوید.

اگر دیدید که یک روز با دوست نزدیک خود بحث شدیدی داشتید و همان شب، در خواب با یکی دیگر از نزدیکان خود قهر بودید، این مساله میتواند شیوه ضمیر ناخودآگاه شما، برای نمایش شرایط فعلیتان باشد.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع