عشق بورز، لذت ببر و رشد کن، مالک نشو !


به محض اینکه حس عشق نسبت به یک چیز مشخص، ایجاد میشود، حتی زمانیکه آن چیز یک انسان است، ما سعی میکنیم آن شخص را به سطح یک “شیء” کاهش دهیم. این کاریست که به محض ایجاد حس وابستگی یا مالکیت نسبت به یک شخص تجربه میکنیم. همانطور که سعی میکنیم اشیاء را مالک شویم، سعی داریم انسانها را نیز مالک شویم. ما میخواهیم فرد دقیقا طوری که ما میخواهیم باشد. و این شما را از تجربه عشق حقیقی و بی قید و شرط باز میدارد و باعث رنجهای شماست.

مالک نشوید، بی قید و شرط عشق بورزید و رشد کنید

به محض اینکه تمرکز خود را روی مالک شدن به یک شیء یا فرد میبرید، برای خود و حتی طرف مقابل، رنج تولید خواهید کرد. اگر به جای اینکار، تمرکز خود را روی حس عشقی که تجربه میکنید ببرید، شما خود و فرد مقابل را آزاد میکنید. این، زیبایی و حس خوب حاصل از عشق خالص و بی قید و شرط است.

وقتی کسی را مالک میشوید، خود را نیز زنجیر میکنید. اگر درحال راه رفتن هستید و قلاده سگ خود را گرفته اید، از یاد نبرید که خود را نیز به آن سگ زنجیر کرده اید. فکر نکنید فقط سگ زنجیر شده است. فکر نکنید فقط سگ نمیتواند فرار کند. بلکه شما نیز نمیتوانید فرار کنید. شما فکر میکنید سگ را زنجیر کرده اید، سگ نیز فکر میکند شما را زنجیر کرده است ! چه کسی میداند حقیقت چیست !؟

انسانها همواره تمرکز خود را روی جای اشتباهی میگذارند و حقیقت را از دست میدهند. وقتی تمرکز خود را روی یک شیء میگذارید، تجربه درونی عشقی که رخ میدهد را به یک “شیء” و نه یک انرژی حاضر در همه لحظات، محدود کرده و آنرا از دست میدهید. ما از یاد میبریم که انرژی عشق، به خاطر آن شیء رخ نمیدهد، بلکه به خاطر ما و از درون ما رخ میدهد. عشق یک انرژی حاضر در تمام لحظات است که نیازی به محافظت شما ندارد، خودش خودش را حفظ میکند.  مالک شدن عشق، دقیقا مثل این است که شاخه گلی را قطع کنید و در مشت خود به زور نگهدارید. دستهای خود را باز کنید و حتی اجازه دهید آن گل، از دستان شما توسط باد، خارج شود تا عشق حقیقی و بی قید و شرط را تجربه کنید. وقتی دستان شما باز است، عشق، خود از خود محافظت خواهد کرد. عشق حقیقی یک انرژی درونی سازنده و خارج از زمان و مکان است.(کاملترین مقاله جذابیت آقایان)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع