یا مرد باش یا ضعیف و شکست خورده


این مقاله مخصوص مردان است. این بدین معنا نیست که نسبت به خانمها بی توجه هستیم، بلکه اتفاقا باعث خواهد شد مردهای قابل تکیه تر و محکم تری در جامعه داشته باشیم. این مقاله با توجه به سوال یکی از قدرت نامحدودیها نوشته میشود.

یا مرد باش یا ضعیف و شکست خورده

مهمترین ویژگی که یک مرد باید ثانیه به ثانیه در زندگی خود داشته باشد، این است که مرکز آرامش مطلق و بی قید و شرط باشد و بدون توجه به اینکه چه چیزی رخ میدهد، اوج استواری و صلابت و غرور را در درون خود حس کند و ثانیه به ثانیه در حال رشد و سازندگی در این جهان باشد، که این مساله نیازمند یک تحول همه جانبه به سبک قدرت نامحدود است. مرد یک خالق غیر قابل توقف، و خارج از زمان و مکان و شرایط است و این خالق بودن، در همه جلوه های رفتاری او ظهور میکند، گویی میخواهد تمام جهان را تغییر دهد.(کاملترین مرجع جذابیت آقایان)

به عنوان یک مرد، مهمترین ویژگی این است که تحت هر شرایطی، روند خلق کردن و خالق بودن شما در این جهان ادامه یابد، و تمام درد و رنج های احساسی و روحی و فیزیکی، در برابر شما زانو بزنند. یک اراده بسیار قوی که از عمق وجود شما نشات میگیرد، همواره باید در وجود شما شعله بکشد و تسلیم ناپذیری مهمترین ویژگی لازم برای مرد است. مرد یک نیروی خلاق و سازنده “تحت هر شرایطی” است و این ویژگی از نیروی قوی مردانگی در طبیعت نشات میگیرد که طی میلیونها سال به اوج تکامل خود رسیده است.

چنین مردی است که یک حامی خوب، و قابل تکیه به نام “مرد” را خواهد ساخت. مرد بودن، مسئولیت و اعتبار مهم و ارزشمندی است که جهان به شما داده است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع