چرا عصبانی شدن میتواند برای شما مفید باشد ؟


آیا میدانید خشم میتواند تبدیل به افسردگی شود ؟

عصبانیت سرکوب شده یکی از علل اصلی افسردگی است و یکی از تعاریف افسردگی، عصبانیت مدفون شده در درون است. وقتی یک فرد عصبانی شده و بجای ابراز آن، سعی میکند حس خشم خود را در درون مخفی کند، این حس به زودی تبدیل به افسردگی خواهد شد.

اگر کسی یک مشت به صورت شما زد، کافیست نفس عمیقی کشیده و از یک تا ده بشمارید تا بمحض رسیدن به خانه، افسردگی را تجربه کنید !

کنترل خشم، سرکوب کردن خشم نیست

برخلاف باور عموم، مدیریت خشم سرکوب کردن خشم نیست. کنترل خشم، کنترل جریان عصبانیت و هدایت آن به سمت افراد مناسب است. مثلا اگر کسی شما را آزار دهد و شما این خشم را بصورت مناسب تخلیه نکنید ممکن است :

  • در خانه و به کودکان خود فریاد بکشید
  • خشم خود را به اطرافیان خود در محل کار تخلیه کنید
  • خشم را بر سر شخصی که درحال شوخی کردن با شماست تخلیه کنید

هدایت خشم به سمت افراد بی گناه اشتباه است. اما تخلیه کردن کنترل شده ی خشم بر سر کسانیکه شما را آزار داده اند، کار مناسبی است زیرا از تبدیل خشم به افسردگی جلوگیری خواهد کرد.

چرا عصبانی شدن میتواند برای شما مفید باشد

وقتی یک فرد به صورت شما مشتی میزند، شما هم به صورت او مشتی بزنید ! سپس تکنیک های کنترل خشم را اجرا کنید :

  1. مشت دوم را به او نزنید !
  2. به افراد بیگناه مانند همسر یا کودک خود فریاد نکشید و مشت نزنید !

بسیاری از افرادی که آنها را دائما درحال فریاد زدن میبینید، به علل دیگری عصبانی هستند اما نمیدانند که تخلیه صحیح خشم میتواند باعث شود آرامتر شوند. شخصی که مدام در حال فریاد زدن بر سر دیگران است، مشکلی در زندگی خود دارد که آزارش میدهد و نتوانسته است خشم خود را بر سر آن تخلیه کند.

آیا وقتی کسی به شما مشت میزند، باید او را ببخشید ؟

بله، اما فقط در صورتیکه شما نیز قدرت مشت زدن به او را داشته باشید. به عنوان مثال اگر قهرمان جهان به شما زور بگوید و شما تصمیم بر بخشش او بگیرید، ضمیر ناخودآگاه شما متوجه خواهد شد که در حال فریب خود هستید (و زورتان در حقیقت به او نمیرسد) به همین علت حس افسردگی را در شما ایجاد خواهد کرد.

اما اگر کسی به شما زور بگوید و شما درحالیکه قدرت مقابله دارید، او را ببخشید، این کار ممکن خواهد بود و ضرری برای شما نخواهد داشت. کنترل خشم به معنای مراقبت از افراد بیگناه و تخلیه خشم فقط بر سر افرادی است که شما را آزار داده اند.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع