2. چرا عصبانی شدن میتواند برای شما مفید باشد ؟


آیا میدانید خشم میتواند تبدیل به افسردگی شود ؟

عصبانیت سرکوب شده یکی از علل اصلی افسردگی است و یکی از تعاریف افسردگی، عصبانیت مدفون شده در درون است. وقتی یک فرد عصبانی شده و بجای ابراز آن، سعی میکند حس خشم خود را در درون مخفی کند، این حس به زودی تبدیل به افسردگی خواهد شد.

اگر کسی یک مشت به صورت شما زد، کافیست نفس عمیقی کشیده و از یک تا ده بشمارید تا بمحض رسیدن به خانه، افسردگی را تجربه کنید !

بیشتر بخوانید چرا عصبانی شدن میتواند برای شما مفید باشد ؟

3. صبر و مدیریت بحران را در رفتارهای خود لحاظ کنید، چطور خشم خود را کنترل کنید ؟


در این مقاله قصد داریم به بررسی مساله مهمی بپردازیم که با اعمال آن در زندگی خود، زین پس خواهید توانست تحول بسیار بزرگی را در ارتباط خود با دیگران ایجاد کنید.

هرچقدر هم که انسان آرامی باشید، به احتمال زیاد کم صبری یا نشان دادن واکنش شدید نسبت به برخی رفتارها در اطرافیانتان، آسیب های بسیار زیادی را تا کنون به ارتباطهای شما زده و اگر همین نکات را مد نظر قرار دهید، خواهید دید که تحول بسیار بزرگی را در روابط خود با دیگران ایجاد کرده اید.

بیشتر بخوانید صبر و مدیریت بحران را در رفتارهای خود لحاظ کنید، چطور خشم خود را کنترل کنید ؟

صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی