هنر برقراری ارتباط با تمام بدن، چرا نصیحت های شما تاثیری بر دیگران ندارد ؟


مادری پسرش را نزد گاندی برد و درخواست کرد : لطفا فرزند مرا نصیحت کنید که شکر نخورد.

گاندی پس از لحظه ای مکث، گفت : پسرت را یک ماه دیگر نزد من بیاور.

یک ماه بعد، زن با پسرش بازگشت و دوباره از گاندی درخواست کرد. گاندی درچشمان پسر نگاه کرد و گفت : پسر جان، دیگر شکر نخور.

زن تشکر کرد و سپس از گاندی پرسید : چرا این جمله را همان یک ماه پیش نگفتید ؟

گاندی پاسخ داد : یک ماه پیش، من خودم شکر خورده بودم.

ارتباط قدرتمند

برای اینکه ارتباط قدرتمندی با دیگران داشته باشید و حرفهای شما مستقیما در قلب، ذهن و وجود دیگران نفوذ کند، باید به خوبی یاد بگیرید که چطور حین حرف زدن، از تمام بدن خود استفاده کنید.

بسیاری از افراد فکر میکنند حرف زدن، فقط به زبان وابسته است. حال آنکه ارتباط عمیق و موثر، یک ورزش انرژی بر است که از تمام بدن بهره میبرد. کلمات فقط 7 درصد از ارتباط را بر عهده دارند و 93 درصد از ارتباط شما، زبان بدن، لحن، تن صدا، تماس چشمی، ارتباط فیزیکی و بصورت خلاصه ارتباطات غیر کلامی شماست.

اگر خوب به داستان گاندی دقت کرده باشید، نکات زیادی را میتوان از آن یاد گرفت. از آنجایی که گاندی میخواست نصیحتش به خوبی روی کودک تاثیر داشته باشد، بنابراین میدانست در زمانیکه خود درحال مصرف شکر بود، این مساله در ارتباطات غیر کلامی اش با کودک نمود پیدا کرده، و در نتیجه سخن او تاثیر کافی را روی ضمیر ناخودآگاه کودک نخواهد داشت. به همین علت تا یک ماه روی خود کار کرد تا بتواند در لحظه نصیحت کردن، تاثیر گذاری کافی را داشته باشد.

چطور ارتباط عمیقی را با دیگران ایجاد کنید

هر آنچه که تاکنون درباره ارتباط یادگرفته اید را فراموش کنید. ارتباط اصلی انسانها با زبان بدن و بصورت دقیق تر ارتباطات غیر کلامی آنها صورت میگیرد و کلمات کمترین نقش را در ارتباط دارند. درواقع کلمات عناصر ضعیف تری هستند که برای تایید و تاکید بیشتر روی عامل قدرتمندی مثل ارتباطات غیر کلامی، مطرح میشوند.

اگر میخواهید ارتباطی عمیق و تاثیر گذار با دیگران داشته باشید، کافی است نگرش خود نسبت به ارتباط را کاملا تغییر دهید و آنرا یک فرآیند با تمام بدن در نظر بگیرید. حین ارتباط با دیگران، همه وجود شما باید متمرکز روی ارتباط شود. با ایجاد همین تغییر کوچک در نگرشتان به ارتباطات، تحولات وسیعی را ایجاد خواهید کرد.

حتی در زمانیکه با تلفن حرف میزنید، حرکات دستهای شما توسط ضمیر ناخودآگاه فرد مقابل احساس میشود. پس توجه بیشتری به ارتباطات غیر کلامی خود داشته باشید. این، رمز یک ارتباط عمیق است.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع