سطح ارتعاشات مثبت لازم برای آرزوها و خواسته های خود را نقدا به جهان پرداخت کنید

زمان لازم برای مطالعه : 57 ثانیه

هر خواسته یا آرزویی که دارید، به سطح و نوع انرژی ارتعاشی خاص خود نیازمند است که باید نقدا پرداخت شود تا آن چیز یا چیزهای مشابه آن، وارد زندگی شما شود. آیا بهای ارتعاشی خواسته های خود را پرداخت کرده اید ؟

بهای ارتعاشی خواسته هایتان را پرداخت کنید

در فایل صوتی “چرا به چیزهایی که میخواهم نمیرسم ؟“، گفته شد که ورود به فضای تحقق هر آرزو یا خواسته ای، نیازمند سطح و نوع ارتعاشی خاص خود است. بسیاریها سوال کردند که چطور متوجه شوم در سطح ارتعاشی خواسته خود هستم یا خیر ؟

همین اکنون چشمهای خود را بسته و چیزی که میخواهید را تصور کنید و کاملا همراه آن شوید و با تمام وجود داشتن آنرا حس کنید. حال به خوبی دقت کنید که چه احساساتی در وجود شما آغاز میشود و از چه جنس است و دقیقا به نوع و شدت آن دقت کنید(عشق، حس قدرت، حس امنیت، یا…). این احساس، بهایی است که باید برای رسیدن به خواسته خود، نقدا و در همین لحظه پرداخت کنید. بدین معنا که ارتعاشات احساسی درون وجود خود را، طوری رشد دهید و به سطحی برسانید که در تمام لحظه ها، این نوع حس خوب را داشته باشد. به محض اینکه نوع و سطح ارتعاش مثبت لازم را تشخیص دادید، روی عیبهای درونی خود کار کنید تا به آن سطح از ارتعاش، بصورت دائم و مداوم برسید. تضادها یا عیبهای درونی که دارید و مانع تولید مداوم این سطح و این جنس از ارتعاش توسط شما میشود و در حقیقت رفع کامل آنها، نقشه راه شما تا رسیدن به آن خواسته خواهد بود.

این، بهای ارتعاشی و انرژی هم ارز با خواسته شماست و واحد پول جهان، انرژی است. به محض اینکه درون خود را بصورت ممتد، به این سطح از ارتعاشات و احساسات خوب برسانید و “واقعا” در این سطح ارتعاش و حس خوب داشته باشید، آن چیز یا چیزهایی مشابه آنرا وارد زندگی خود خواهید کرد. این ورود، توسط ترکیبی از مکانیزم های معمول و رایج روانشناسی و مکانیزم های متافیزیکی انجام میشود.(چطور ارتعاشات فکری قدرتمند تولید کنید ؟)صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع