فرآیند سه روزه عملکرد قانون جذب


حین استفاده از قانون جذب برای ورود شما به یک واقعیت موازی جدید و رسیدن به یک خواسته، سه مرحله وجود دارد که آنها را به شکل سه روز(نمادین) برای شما تعریف خواهم کرد.

مراحل عملکرد قانون جذب

  1. روز اول(خواستن): در این روز شما خواستن واقعی و عشق و اشتیاق را آغاز میکنید. شما متوجه میشوید که آزادانه اختیار دارید و میتوانید زندگی خود را انتخاب کنید و با تغییر احساسات خود، وارد واقعیت موازی جدیدی شوید که در آن به خواسته خود رسیده اید. حس اشتیاق کودکانه دوباره در شما ایجاد میشود و به خود باور عمیقی دارید.
  2. روز دوم(آیا مطمئنی ؟!): تردیدها و باورهای متزلزل درونی شما از شکل انرژی به شکل مشکلات فیزیکی و این جهانی تبدیل میشوند. این مشکلات درحال پرسش این مساله از شما هستند که “آیا مطمئنی واقعیت موازی جدید را میخواهی ؟”. اینجا مرحله ایست که اکثر افراد تسلیم میشوند و با خود میگویند “خواسته های من رویا پردازی بود ! امکان ندارد  ! زیرا فلان مشکلات در مسیر رسیدن وجود دارد !”.
  3. روز سوم(جشن!): ارتعاش انرژی شما به شکل فیزیکی در می آید و آنچه میخواهید را دریافت میکنید.

باتوجه به نکات مطرح شده، برای استفاده از قانون جذب، بسیار مهم است که در روز دوم، گیر نکنید ! اگر مشکلی در جهان فیزیکی بیرون و زندگی خود میبینید، به آن توجه زیادی نکنید، زیرا رویدادهای بیرونی، فقط نمایانگر تردیدها و تضادهای درونی ناخودآگاه شما هستند. آنها همان انرژی های منفی درونی و تردیدهای شما هستند که به شکل فیزیکی و در دنیای بیرون در آمده اند.

با باور نکردن آنچه در اطراف شماست و فقط احساس کردن و تولید ارتعاشات قوی مطلوب خود در همین لحظه، میتوانید از قانون جذب به نفع خود بهره ببرید.صفحه اول مشاهده مقالات صوتی دسته بندی مقالات مقالات اختصاصی جادوگر(برنامه ریزی ضمیر ناخودآگاه) دوره های جامع